ALGEMENE VOORWAARDEN.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Beeldscherp. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienstverband van Beeldscherp.

Laatst bijgewerkt: april 2022.

Download hiernaast de algemene voorwaarden van Beeldscherp als een PDF bestand.

Artikel 1. Definities en begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met de navolgende betekenis gebruikt:

Opdrachtnemer: het bedrijf Beeldscherp, KvK nummer 80631215, gevestigd aan de Weegbreestraat 171 te Soest, kantoorhoudende aan de Walmolen 21-23 te Houten. 

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie met betrekking tot de levering van diensten/zaken door Beeldscherp in opdracht van Opdrachtgever.

Projecten: de door Beeldscherp geleverde diensten en daarmee samenhangende zaken. Dit betreft o.a. film- en videoproducties, livestreams, concepten, advies en overige multimediaproducten, en in de ruimste zin van het woord overeengekomen document(en).

Werkzaamheden: de uitvoering van diensten c.q. de levering van de hiervoor genoemde zaken, en overige elementen zoals vernoemd in de opdrachtbevestiging.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Beeldscherp.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Beeldscherp deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het sluiten van een overeenkomst met Beeldscherp betekent dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. Als er schriftelijke overeenkomsten gemaakt zijn die afwijken van deze Voorwaarden, blijven de overige Voorwaarden geldig.

2. De voorliggende voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarvoor de uitvoering door Beeldscherp derden dienen betrokken te worden.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet meer van toepassing zijn, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen vervolgens in overleg treden met als doel overeen te komen over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.

4. Indien Opdrachtnemer niet strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Beeldscherp in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de zorgvuldige naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden wenst.

5. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst met Opdrachtgever onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. Mogelijke afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Daarnaast gelden deze slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. De offertes en/of aanbiedingen die door Beeldscherp worden gedaan zijn geheel vrijblijvend.

2. Het aangaan van een Overeenkomst kan door Opdrachtnemer zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. Mondeling en schriftelijk akkoord wordt gezien door Opdrachtnemer als bindend. 

3. Indien een opdracht mondeling is verstrekt, of indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen door de Opdrachtnemer, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. Indien Opdrachtgever in dit geval niet binnen 2 werkdagen na het verzoek reageert op de inhoud van de opdrachtbevestiging, wordt deze als juist en volledig aangemerkt en zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden.

4. Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van informatie dan wel materiaal voor uitvoering van de werkzaamheden, wordt gelijkgesteld met het doen van het verzoek als hiervoor in lid 3 bepaald.

5. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever vooraf verstrekte informatie. Bij gebleken onjuistheid c.q. tekortkoming daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Opdrachtnemer ontlenen. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gebonden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een zichtbare vergissing of verschrijving bevat.

6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten. Hieronder vallen reis-, verblijf-, en verzendkosten. Indien dit anders is aangegeven op de offerte, vervalt dit lid.

7. Documenten, scripts, callsheets, vormgeving, draaiboeken en film- videofragmenten, die door Opdrachtnemer of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven intellectueel eigendom van Opdrachtnemer. Deze mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder toestemming van Opdrachtnemer worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Beeldscherp is genoodzaakt om de haar opgedragen werkzaamheden als een goede en zorgvuldige Opdrachtnemer uit te voeren. Alle diensten van Beeldscherp worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen, freelancers en/of derden. Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden hierbij uitdrukkelijk buitengesloten. 

3. Opdrachtnemer stelt zich niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit dat iedere opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te accepteren.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer zal worden voorzien.

5. Indien benodigde gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verleent, behoudt Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de dan betreffende Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in meerdere perioden zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen van de opvolgende perioden opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. De oplevering en/of verzending van te leveren zaken geschiedt op de wijze als door Opdrachtnemer aangegeven in de Overeenkomst. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de mogelijke extra kosten hiervan verbonden voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Levering en wijziging in de opdracht

1. Opdrachtnemer gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal z.s.m. van start met het aanmaken van de overeengekomen zaken en/of diensten en is met Opdrachtgever transparant over de verwachte levertijd.

2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een fatsoenlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst zodoende aanpassen.

3. Indien de Overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen. Daaronder begrepen is het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien er een vaste vergoeding is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. Veranderingen in een al verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden. In dat geval is artikel 10 lid 11 van toepassing zijn. Indien de wijziging een vermindering van werkzaamheden betekent, zal artikel 8 lid 4 van toepassing zijn.

6. Mocht Opdrachtnemer onverhoopt niet in staat zijn binnen overeengekomen fatale levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Opdrachtnemer alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld. De Opdrachtnemer krijgt hierna een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.

7. Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van het eindproduct één montage aanleveren als feedback versie. Deze zal omschreven worden de eerste versie (V1). Hierna is er ruimte voor maximaal één correctieronde. Tijdens deze correctieronde kunnen wensen tot aanpassing aan Opdrachtnemer worden doorgegeven. Alle gewenste correcties dienen simultaan aangedragen te worden door Opdrachtgever. Later aangegeven wensen tot aanpassing kunnen leiden tot extra kosten voor Opdrachtgever. De wens(en) tot aanpassing(en) van de Opdrachtgever dient echter wel als redelijk kunnen worden beschouwd. 

Artikel 6. Vergoeding

1. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

2. Indien Opdrachtnemer dat wenselijk acht, is zij gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. Opdrachtnemer behoudt het recht om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

3. De vergoeding is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomst van de verleende opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van Opdrachtgever.

4. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door Opdrachtnemer bestede tijd.

5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de vergoeding zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6. Bovendien mag Opdrachtnemer de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst. Zolang dat niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, mag redelijkerwijs van Opdrachtnemer niet worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Indien de verhoging in dit en het voorgaande lid meer dan 10% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

7. Alle reis- en verblijfskosten en worden beschouwd als additionele kosten en worden normaliter niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Opdrachtnemer is niet verplicht de fysieke bonnen te overhandigen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer hanteert een kilometervergoeding van € 0,35 per km.

8. Opdrachtgever is gehouden om alle verdere redelijke onkosten die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.

9. De vergoedingen worden zo nodig vermeerderd met declaraties van onkosten of van ingeschakelde derden. Dit is inclusief de verschuldigde omzetbelasting per fase of na voltooiing van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

10. Annulering van een opdracht binnen 48 uur voorafgaand aan de werkzaamheden zal worden doorberekend tegen een tarief van 50% van de geoffreerde loonkosten en apparatuur kosten. Kosten voor de annulering van door Opdrachtnemer extern ingehuurd materiaal, apparatuur, freelancers en diensten zal volledig worden doorberekend aan Opdrachtgever conform de voorwaarden van de betreffende partij.

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Beeldscherp aan te geven wijze.

2. Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 2.500,00 excl. btw vertegenwoordigen of bij opdrachten waarbij Opdrachtnemer bij derden materialen moet huren of anderzijds kosten maakt bij derden, is de opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring van de opdracht of het aangaan van een overeenkomst binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Na afronding van het project ontvangt opdrachtgever een factuur voor de resterende 50% plus eventuele additionele kosten zoals reis- en verblijfkosten.

3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 8% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op artikel 6.5.3 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens “Rapport Voorwerk II”. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens bij Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Duur en beëindiging overeenkomsten

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de overeenkomst voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Opdrachtnemer in redelijke zin niet meer kan worden veroorloofd dat de overeenkomst van opdracht langer voortduurt. Dit dient z.s.m. redelijk gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden gecommuniceerd. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.

4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Dit geldt evenals voor additionele kosten die hij redelijkerwijze heeft moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

5. Ingeval een van beide partijen in de staat van faillissement verzeild raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging.

6. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

(1) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig voltooid.

(2) na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

(3) indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

(4) indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden verwacht dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7. Opdrachtnemer heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

8. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.

9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Voice-over en muziekrechten

1. Bij sommige producties kan worden gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, ook wel ingesproken stemmen. Deze kosten van een voice-over vallen onder additionele kosten die normaliter niet in de offerte worden meegenomen. Deze kosten zullen door Opdrachtnemer worden toegevoegd aan de eindfactuur.

2. Voor muziek welke in een videoproductie of online uiting wordt gebruikt moet door Opdrachtgever een vergoeding voor de rechten afgedragen worden. Opdrachtgever is te allen tijde en zonder uitzondering eindverantwoordelijk deze auteursrechten.

3. Opdrachtnemer kan op verzoek een schatting van deze kosten geven als PM post maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door Opdrachtgever betaald worden aan de betreffende organisatie.

4. Als Opdrachtnemer door nalatigheid en/of niet juist handelen van Opdrachtgever een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENE, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt is Opdrachtgever verplicht deze factuur en bijkomende kosten te betalen. In deze gevallen zal Opdrachtnemer altijd een administratieve vergoeding van € 400,00 in rekening brengen. Daarnaast zullen andere extra kosten voortvloeiend uit deze eveneens in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal onvoorwaardelijk haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. Daarbij zal Opdrachtnemer de zorgvuldigheid in acht nemen die mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat Opdrachtgever hem incorrecte of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

2. Opdrachtnemer stelt zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal.

3. Opdrachtgever accepteert volledige aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer eventueel zou mogen lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

4. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever hierin verzuimt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt.

5. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is daarom beperkt tot de vergoeding welke Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Voor overeenkomsten en projecten die een langere looptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden.

7. Bovendien is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Opdrachtnemer mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.

8. Voornoemde limieten van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door Opdrachtnemer.

9. Voor personen die Opdrachtnemer op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

10. Opdrachtnemer is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatie kosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

11. Voor zover Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Opdrachtnemer opleveren en daarom opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog voltooiing te geven aan de overeenkomst.

12. Indien de in artikel 12 lid 1 bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Opdrachtnemer op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken.

13. Opdrachtgever schermt Opdrachtnemer af voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Opdrachtnemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Opdrachtnemer van de opdracht.

14. Na verloop van twaalf maanden te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van Opdrachtgever tegenover Opdrachtnemer ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor Opdrachtnemer ten gevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. De opsomming is niet limitatief.

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Klachten

1. Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering van het project te onderzoeken of Opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Opdrachtnemer er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.

2. Klachten over de geleverde diensten/zaken dienen door Opdrachtgever in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende dienst/zaak schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Hiermee is Opdrachtnemer in staat adequaat te reageren.

3. In het geval dat een klacht gegrond is zal Opdrachtnemer de diensten/zaken alsnog leveren zoals overeengekomen zonder meerkost, tenzij dit inmiddels door Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

5. De prestatie/film van Opdrachtnemer geldt i.i.g. tussen partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt en/of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 13. Geheimhouding

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. M.u.v. schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Echter wordt hierop een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, werken, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden verstrekken.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud en zaken van opdrachtgever

1. Alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer tot stand gebrachte of geleverde zaken of resultaten van diensten blijven eigendom van Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst zorgvuldig bewaren. 

3. Zonder schriftelijke afspraak zal Opdrachtnemer de voor Opdrachtgever gemaakte filmbeelden en/of andere werken voor een periode naar eigen inzicht bewaren. 

4. Opdrachtnemer stelt zich niet verantwoordelijk voor het verlies van filmbeelden of andere werken door onvoorziene omstandigheden als computer crashes, brand, inbraak of andere onvoorziene situaties. 

5. Opdrachtnemer behoudt het recht om gemaakte eindresultaten gedeeltelijk of in zijn geheel te publiceren voor haar eigen marketing in de ruimste zin van het woord. Dit is onder de voorwaarde dat de Opdracht bedoeld is voor de publieke ruimte.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toepasselijk zijn op grond van de Auteurswet. Het eigendom van door Opdrachtnemer geleverde projecten zoals videoproducties, verstrekte ideeën, beelden, concepten, scripts, draaiboeken, illustraties of (proef)-ontwerpen etc. blijft hierdoor volledig bij Beeldscherp. Deze mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

2. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Opdrachtnemer. Middels een licentievergoeding kan een afgesproken gebruiksvorm vast worden gelegd om zo juridisch voor Opdrachtgever het toestaan van dit gebruik schriftelijk vast te leggen.

3. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer hierin en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

4. Tenzij het project er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn naam hierbij te (laten) vermelden of verwijderen. 

5. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het eindresultaat. Dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het project, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

6. De kosten om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat bij de uitvoering van de overeenkomst zal worden gebruikt, zijn voor Opdrachtgever. Onder auteursrechtelijk materiaal kan worden verstaan: lettertypes, software, huisstijlelementen, foto’s, video’s, stockbeelden, animaties en composities. Deze kosten zijn verplicht af te nemen en Opdrachtgever draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van figuranten, geïnterviewden of andere personen of rechthebbenden van een videoproductie. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en/of afkoop van deze rechten zijn voor rekening van Opdrachtgever en zullen additioneel worden gefactureerd.

8. Opdrachtnemer heeft het recht een videoproductie of fragmenten daaruit openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld een showreel, het internet, een overzichtstentoonstelling, filmfestival of een soortgelijke manifestatie dan wel ten behoeve van evenementen en media gericht op een demonstratie en promotie van de werkzaamheden, producten of diensten van Opdrachtnemer. Hiervoor hoeft Opdrachtnemer geen vergoeding te betalen aan Opdrachtgever. Onder deze bepaling vallen evengoed alle scripts, ontwerpen en alle gemaakte opnames ook wel genoemd “het ruwe beeldmateriaal”.

9. Artikel 15 lid 8 is slechts mogelijk nadat het project of videoproductie al openbaar is gemaakt door Opdrachtgever.

10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om een geleverd (eind)product aan te passen dan wel te her-monteren zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. In het geval dat dit wel gebeurt zal Opdrachtnemer een schadevergoeding claimen voor schending van auteursrecht. 

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij eerst in overleg treden, om zodoende te streven naar een redelijke oplossing.

3. Leidt het overleg niet tot een redelijke oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zullen door Opdrachtnemer op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen, te kopiëren en op te slaan middels de Kamer van Koophandel te Utrecht, evenals de website www.beeldscherp.nl

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

PARTNER VAN:

WB Firepacks 150x120 1

CONTACT OPNEMEN.

Nog vragen na aanleiding van deze algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op voor nadere opklaring. Wij nemen graag de tijd om onze voorwaarden beter toe te lichten.

  BEELDSCHERP

  Wij geloven dat bedrijven die creatieve video inpassen in hun marketing zullen winnen. Hoe gaan jullie winnen met video?

  DIENSTEN

  Video Concept
  Video Creatie
  Video Distributie
  Totaalpakket

  ALGEMEEN

  Home
  Portfolio
  Over
  Algemene Voorwaarden
  Privacyverklaring

  SBB erkend leerbedrijf SBB low res